ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಸಾಲುಗಳು

***************************

​ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ಓದಿದರೂ
ಮನಸಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ

***************************

ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ
ಮಾತ್ರವೇ ಜನ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ

***************************

ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳೇ
ಕಂಬನಿಯನ್ನು ಒರೆಸುವುದು

***************************

ಬರವಣಿಗೆ ಕಲೆಯಲ್ಲ
ಬದುಕಿನ ಕಲೆಗಳ ಚಿತ್ರ

***************************

ಪ್ರೀತಿಯ
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೇ ದ್ವೇಷ

***************************

ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಬದುಕು
ಮದುವೆ ನಂತರ
ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ

***************************

ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗುರುಡು
ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ

***************************

3 thoughts on “ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಸಾಲುಗಳು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s