ಶುಭೋದಯ

ಪ್ರತಿ ಬೆಳಗು ಬದಲಾವಣೆಗೆ
ಅವಕಾಶವಂತೆ
ಪ್ರತಿ ಕಿರಣ ನೆನ್ನೆಯ ತಪ್ಪು
ಆರಿಸುವುದಂತೆ
ಪ್ರತಿ ಘಟನೆ ಒಂದು ಶುಭಕ್ಕೆ
ಆರಂಭವಂತೆ
ಪ್ರತಿ ಉಸಿರು ಸಂಭ್ರಮದ
ಆಕರವಂತೆ
ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ಊಹಿಸದ
ಅದ್ಬುತವಂತೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s