ಗ್ರಸ್ತ

ಗ್ರಸ್ತ ಅಂದರೆ ಆವರಿಸುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ‘ಗ್ರಸ್ತ’ವೂ ಹಾಗೆ ಆವರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಓದಲು ಶುರುವಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದೇ ಗುಟುಕಿಗೆ ಪುಟ ತಿರುವಿ, ಅವಿನಾಶನ ಸುತ್ತ ಗಿರಕಿ ಹೊಡೆದು ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಪುಟವಿದ್ದಾಗ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಅದೆಂಥ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು, ತೀರ ಬೆತ್ತಲಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಜೀವನದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದಂತ ಅನುಭವ. ಏಕೋ ನಾಲ್ಕು ಪುಟ ಓದಲಾಗದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು(ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು) ಕೊನೆಗೂ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿತು.

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಾಗಲಿ, ರೋಮಾಂಚನವಾಗಲಿ, ಹಾಸ್ಯವಾಗಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ , ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಬದುಕು ಇರುತ್ತದೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದ್ರೋಹವಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯದಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರ ಬಹುದು. ಇದೇ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿ ಗ್ರಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಅದೆಂಥಾ ಆಗಾಧ ಶೂನ್ಯವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಓದುಗನಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದು ಕೊಂಡರೂ ಎಲ್ಲಾ ಇರುವ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ . ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವುದೆಲ್ಲಾ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಕಲ್ಲುಗಳಂತೆ, ಬಿದ್ದು ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ನಿಲುವಿನಂತೆ.  ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ “ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗದೆ ಅದದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥ ಅಂತೆ” ಅನ್ನುವಂತಹ ನೆನಪಿಡುವ ಸಾಲುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಪುಸ್ತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ, ಬದುಕು,ನಿಷ್ಟೂರತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ.

– ಅವಿನಾಶನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ , ಪುಸ್ತಕ ಮಡಿಚಿಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s