ಬದುಕೇ ಬದುಕ ಕಲಿಸು

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸತ್ಯ ಕಾಣುವೆನು
ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಮೋಹ ವೈರಾಗಿ
ನೆನಪಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ

ಕಾಡುವ ಹೃದಯದ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆ
ವಾಸ್ತವದ ನಿಜವಾಗಿ ಮತ್ತೆ
ನಗುವೆಲ್ಲಾ ಅಳುವಾಗಿ

ಚಂಚಲದಲಿ ಯಾವುದು ನಿಶ್ಚಲ
ಸಾಗುವುದೊಂದೆ ಖಚಿತ
ಬದುಕಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆಯುತ್ತಾ

One thought on “ಬದುಕೇ ಬದುಕ ಕಲಿಸು

 1. ನಾನು, ನೀನು, ಅವರೆಲ್ಲಾ..
  ಒಂದೇ ಗೂಡಿನ ಬಂಧುಗಳು,
  ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನ ಕಲ್ಪನೆ ?

  ನಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ತಬ್ಬಲೂ ಇಲ್ಲ,
  ನೀನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ ,
  ಮತ್ತೇಕೆ ಗೊಡವೆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ?

  ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುವಿದು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ,
  ಹೀರುವುದು ಬಿಡುವುದು ಗೂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು🙌
  ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ

  ನಾನು = ಕೋಪ
  ನೀನು = ಆಸೆ
  ಅವರು = ” ಸತ್ಯ”

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s