ಕಾರಿರುಳ ಸಂಗದಲಿ

ಕತ್ತಲೆಯ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ
ಅವಿತಿರುವ ಭ್ರೂಣ ನಾನು
ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಮಡಿಲೊಳು
ಅತೀ ಸೌಖ್ಯದಲಿ ನಲಿವೆ

ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಜಾಗವಿದು
ಏನೂ ಕಾಣದು ಲೋಕಕ್ಕೆ
ಹೋಗುವೆನು ಅಂತರಾಳಕೆ
ಭಾವನೆಯೇ ಇರದ ಬೆತ್ತಲೆಗೆ

ಯೋಚನೆಗಳ ಬಣ್ಣವಿದು
ಕಾಣುವದು ಬರೀ ಕಪ್ಪು
ಬಗೆದು ನೋಡುವೆನು ಭಾವನೆ
ಸಾವಿರಾರು ರಂಗು ಒಳಗೆ

ನಿಶ್ಯಬ್ದದ ದಿನತುಂಬಿ
ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಶುರುವಾಗಲು
ಬರುವೆನು ಹಗಲಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ
ಇರುಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s