ಜಿಜಿಬಿಗ

ಲಲ್ಲೋಅ ದಲ್ಲೋಲವಾಕ ಗೆಳಿಗ
ಳುಕ್ಷರಗಅ ವುರಲೊಲ್ಲಬ ಗೆಳಿಬ

ನಮ ರಿದುಮು ನುತ ರಿದುಚ
ತ್ತೆಮ ತ್ತಾನೆಯಮ ದೆಡೆದಿನ
ಗಿರುತಿ ದೆಡನೋ ಸನಕ ತ್ತಾಹಲಮ

ಯಲ್ಪನೆಕ ಸುಕೂ ರೆರಿಕೊಂಡತೀ
ನುಳಲೇಬಾ ಪ್ಪಿಅ ವಸ್ತವಾ
ತ್ತಾಳುಹೂ ದಟ್ಟಿಲ್ಲಹು ನ್ನುದ್ಭುತವಅ

ಯಜ್ಜೆಹೆ ಳಆ ನರುತಿಗು ಕ್ಕೆಳಿತತು
ಗತರಂಅಂ ಕ್ಕಿಸಿ ಗಿಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾನು
ಲ್ಲಾತರಾಳದಲ್ಲಿಅ ರೀಬ ಜಿಜಿಬಿಗ

4 thoughts on “ಜಿಜಿಬಿಗ

 1. ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾದ ಗಳಿಗೆ
  ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರಲೊಲ್ಲವು ಬಳಿಗೆ

  ಮನ ಮುದುರಿ ತನು ಚದುರಿ
  ಮತ್ತೆ ಮನೆಯತ್ತಾ ನಡೆದಿದೆ
  ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಕನಸ ಮಹಲತ್ತಾ

  ಕಲ್ಪನೆಯ ಕೂಸು ತೀರಿಕೊಂಡರೆ
  ಬಾಳಲೇನು ಅಪ್ಪಿ ವಾಸ್ತವ
  ಹೂಳುತ್ತಾ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಅದ್ಭುತವನ್ನು

  ಹೆಜ್ಜೆಯ ಆಳ ಗುರುತಿನ ತುಳಿತಕ್ಕೆ
  ಅಂತರಂಗ ಸಿಕ್ಕಿ ನುಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿ
  ಅಂತರಾಳದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಗಜಿಬಿಜಿ

  Liked by 3 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s