ಶುಭೋದಯ .. ಶುಭದಿನ

ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳಕೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ರೆಪ್ಪೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದೆ

ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು  ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತಲ ಬಿಡಿಸಿ ಉಪಕರಿಸು

ಶುಭದಿನವು ನಿನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ
ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಕಾದಿದೆ

ಒಮ್ಮೆ ನಕ್ಕು ನಿನ್ನೆ ಚಿಂತೆ ಮರೆಸಿ
ಸಹಕರಿಸು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s