ತೆರೆಯೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಶುರುವಾಯಿತೆ??

ಪದೇ ಪದೇ ನೆನೆಪಾಗುವ ಹಳೇ
ಹಾಡಿನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿಯ
ಬದಲಾಗದ ಕಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ

ದುಸ್ವಪ್ನದಿಂದೆದ್ದಾಗ ಮನವ ತಟ್ಟುವ
ಆತ್ಮೀಯ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ

ಸಂಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿಯೊಡನೆ
ಇಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ

ಬದುಕು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ
ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ..

Advertisements

3 thoughts on “ತೆರೆಯೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಶುರುವಾಯಿತೆ??

  1. ಪಾತ್ರಗಳ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದ ಯಾದಿ ಹಿಡಿದು ಬದುಕು ಕರೆಯುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತದೆ..ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಸಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗು ಬೇಕಿರುವುದಿಲ್ಲ.. ಅವರವರ ಅರಿವಿಗೆ ನಿಲುಕುವ ‘ಪಾತ್ರ’ದನುಸಾರ ಅವರವರ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಪಾತ್ರ.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s