ಬಾನು ಭುವಿಯ ವ್ಯರ್ಥಾಲಾಪ..

ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡದು ನಿನ್ನ ನೆನಪು
ಮಲಗಿದರೆ ಮುತ್ತುವವು ನಿನ್ನ ಕನಸು

ಇದ್ದಾಗ ಕಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ತುಂಟತನ
ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಬರುವುದು ನನಗೆ ಒಂಟಿತನ

ದೂರ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ನಾವಿಕ ನೀನು
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಟಿರುವ ನೌಕೆ ನಾನು

ಪ್ರಿಯನ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ಕಂಬನಿ ನಾನು
ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸೈನಿಕ ನೀನು

Advertisements

7 thoughts on “ಬಾನು ಭುವಿಯ ವ್ಯರ್ಥಾಲಾಪ..

  1. ದೂರ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ನಾವಿಕ ನೀನು
    ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಟಿರುವ ನೌಕೆ ನಾನು. ಈ ಸಾಲುಗಳು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s