ಬಯಕೆಗೆ ಬೆಳಕ ಹಿಡಿದು

ಬೇಸರ ಎನ್ನುವ ಭಾವದ ಮೂಲಕೆ
ಸುಮ್ಮನೆ ಇಳಿದು ಕೆದಕಿ ಇಣುಕಿದರೆ
ಕಾಣುವುದು ಹಂಬಲವೆಂಬ ಆರದ ಬೆಂಕಿ

ದೂರದ ಜ್ಯೋತಿಯದು ಬರಿ ಕನಸಾದರೆ
ದಾರಿ ದೀಪವದು ನಿನ್ನ ಗುರಿಯಾದರೆ
ಪ್ರಖರ ತಾರೆಯದು ಛಲದ ಪ್ರಯತ್ನವಾದರೆ

ಸುಡುವ ಜ್ವಾಲೆಯದು ಮೋಹಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ
ಉರಿವ ಕಿಚ್ಚದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ
ನುಂಗುವ ಅಗ್ನಿಯದು ನಿನ್ನ ನೀ ತೊರೆದರೆ

Posted from WordPress for Android

2 thoughts on “ಬಯಕೆಗೆ ಬೆಳಕ ಹಿಡಿದು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s